На гости в ПГ по земеделие - по пътя на кариерния избор

На гости в ПГ по земеделие - по пътя на кариерния избор

На гости в ПГ по земеделие - по пътя на кариерния избор

Поредното занимание на Клуб Кариера" по Дейност 3: „Ти избираш своята бъдеща професионална кариера – Клуб кариера“ на проект BG05M2OP001-3.014-0004-C01 „ПОСОКИ – Взаимодействия в училищната общност за пълноценно интегриране, равен достъп до качествено образование и успешна бъдеща реализация на ученици от малките населени места“ бе в ПГ по земеделие град Ямбол. Ръководителят на клуба г-н Качулев и класният ръковидител на 7 клас г-жа Ангелова обсъдиха с учениците възможностите, които дава професионалната гимназия.